Καταστατικό

Γενικός σκοπός της Εταιρίας είναι η προαγωγή της Ψυχογηριατρικής.

Σκοπός της ΕΨΓΕ:

Z

Η προαγωγή της Ψυχογηριατρικής

ως υποειδικότητα της Ψυχιατρικής.

Z

Η υποστήριξη της σταδιοδρομίας

κλινικών γιατρών και ερευνητών στη Ψυχογηριατρική.

Z

Η προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων

και της επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με την ψυχογηριατρική και εκείνων οι οποίοι ανήκπυν σε άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.

Z

Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας

στην Ψυχογηριατρική και ιδιαιτέρως στους τομείς της οι οποίοι σχετίζονται με μείζονες επιστημονικούς κλάδους είτε των βιολογικών επιστημών είτε άλλων συναφών επιστημών.

Z

Η προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας

σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Z

Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης

και εφαρμογής νέων αποτελεσματικών βιολογικών και ψυχοκοινωνικών μεθόδων για την πρόληψη και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών της τρίτης ηλικίας.

Z

Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ιατρών

και άλλων επιστημόνων σε θέμματα ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων . Επίσης ο εμπλουτισμός των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας και η ενημέρωση του κοινού στα νεότερα δεδομένα της Ψυχογηριατρικής.

Το Όραμά μας:

Η ΕΨΓΕ έχει ιδρυθεί από επαγγελματίες υγείας που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση με την Ψυχογηριατρική. Απευθυνόμαστε σε όλους τους λειτουργούς υγείας που έχουν αφοσιωθεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων. Με τη συμμετοχή και τη βοήθειά τους οραματιζόμαστε να αποτελέσουμε μία πρότυπη επιστημονική κοινότητα ανάδειξης της σημασίας της Ψυχογηριατρικής στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών καθώς και την ποιότητα ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, να επεκτείνουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας και να κοινωνήσουμε τη σημαντικότητα της Ψυχογηριατρικής τόσο με άλλους επιστήμονες όσο και με τον υπόλοιπο πληθυσμό.