Συνεργασίες

Πολύχρονες συνεργασίες με ηγετικές εταιρείες.

International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP)

International Psychogeriatric Association (IPA)